Hoạt động Đoàn, Hội

Bên cạnh công việc học tập, các hoạt động sinh hoạt, vui chơi giải trí của các bạn sinh viên cũng được chú trọng và đẩy mạnh, tiêu biểu là các phong trào của Liên chi Đoàn, Liên chi Hội khoa.
;