Nghiên cứu khoa học

Các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khoa luôn được đẩy mạnh. Hằng năm, giảng viên, học viên và sinh viên trong khoa cho ra đời nhiều seminar, đề tài, bài báo chất lượng.
;