Bộ môn Khoa học máy tính

Tổng quan

Bộ môn Khoa học Máy tính được thành lập năm 1997, là một trong hai bộ môn được thành lập từ những ngày đầu tiên thành lập Khoa Công nghệ Thông tin.

Ban đầu bộ môn có số lượng cán bộ là 07 giảng viên. Theo năm tháng, nhiều cán bộ đã trưởng thành từ bộ môn và giữ các chức vụ quan trọng của Khoa, Nhà trường và Đại học Huế. Do yêu cầu và đáp ứng sự phát triển của Khoa, một số cán bộ của bộ môn đã trở thành những người nòng cốt, chịu trách nhiệm xây dựng và lãnh đạo các bộ môn được thành lập sau này.

Hiện nay, Bộ môn Khoa học Máy tính có 09 cán bộ giảng dạy, trong đó có 05 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh và 02 thạc sĩ; là một trong những bộ môn có đội ngũ cán bộ chuyên môn mạnh, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Khoa Công nghệ Thông tin, Nhà trường và Đại học Huế.

Các thành viên trong bộ môn Khoa học máy tính năm 2023.

Hoạt động đào tạo

Bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực khoa học máy tính như trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu, nhận dạng và xử lý ảnh, … Cán bộ của bộ môn tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy các hệ từ đại học cho đến cao học cũng như hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Cán bộ giảng dạy trong bộ môn là những người có trình độ, có tâm huyết xây dựng bộ môn và Khoa phát triển một cách vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước. Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, nhiều cán bộ của bộ môn đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục, bằng khen của Giám đốc Đại học Huế cũng như giấy Khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học. Tập thể cán bộ của bộ môn đã nhận được nhiều bằng khen và giấy khen của các cấp.

;