Nộp hồ sơ học bổng Giáo sư Hồng Dương Nguyễn Văn Hai

[THÔNG BÁO] Nộp hồ sơ học bổng Giáo sư Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
SV nộp hồ sơ tại VP Khoa CNTT (tầng 2 nhà G), hạn cuối trước 16/9/2023.

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

;