Danh sách sinh viên được đề cử nhận học bổng Vallet năm 2020.

Danh sách sinh viên được đề cử nhận học bổng Vallet năm 2020.https://drive.google.com/file/d/1GNjYRrMeNK058mdTtIMdsmRekEgxrgym/view?usp=sharing

;