Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019.

;