THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Bích Lộc images

ThS. Nguyễn Thị Bích Lộc

Thông tin

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Lộc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:

Điện thoại:
Email: ntbichloc@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Tin học
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Taganrog, Liên bang Nga
 • Thời gian đào tạo: 1998-2004

Thạc sĩ

 • Ngành: Khoa học Máy tính
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Thời gian đào tạo: 2005-2007

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Cơ sở dữ liệu suy diễn
 • Khai phá dữ liệu
 • Logic mô tả

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • Toán rời rạc
 • Ngôn ngữ hình thức và Ôtômát
 • Độ phức tạp thuật toán

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;