THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Quang Hưng images

ThS. Nguyễn Quang Hưng

Thông tin

Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại:
Email: nqhung@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

  • Ngành đào tạo: Tin học
  • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
  • Năm tốt nghiệp: 2001

Thạc sĩ

  • Ngành đào tạo: Tin học
  • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
  • Năm tốt nghiệp: 2005

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

  • ...

2. Kinh nghiệm giảng dạy

  • ...

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;