THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS. TS. Nguyễn Mậu Hân images

PGS. TS. Nguyễn Mậu Hân

Thông tin

Họ và tên: Nguyễn Mậu Hân
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại: 0905591515
Email: nmhan@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Toán học
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Huế
 • Năm tốt nghiệp: ...

 

 • Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Năm tốt nghiệp: 1995

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
 • Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp: 1998

Tiến sĩ khoa học

 • Chuyên ngành: Toán học
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Huế
 • Năm tốt nghiệp: 1981

Tiến sĩ

 • Chuyên ngành: Khoa học máy tính
 • Nơi đào tạo: Viện CNTT Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp: 2003

Phó giáo sư

 • Năm bảo vệ: 2013

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Cơ sở dữ liệu phân tán, song song
 • Công nghệ phần mềm
 • Tính toán lưới và tính toán song song
 • Điện toán đám mây

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin
 • Quản trị dự án phần mềm
 • Cơ sở dữ liệu phân tán
 • Công nghệ XML và ứng dụng
 • Xử lý song song và phân tán

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;