THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Dũng images

ThS. Nguyễn Dũng

Thông tin

Họ và tên: Nguyễn Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại: 0905198887
Email: ndung.it@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

  • Ngành đào tạo: Tin học.
  • Nơi đào tạo: Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học Huế
  • Khóa đào tạo: 2006 - 2010

Thạc sĩ

  • Ngành đào tạo: Khoa học Máy tính
  • Nơi đào tào: Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học Huế
  • Khóa đào tạo: 2011 - 2013

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

  • Công nghệ Phần mềm

2. Kinh nghiệm giảng dạy

  • Ngôn ngữ lập trình C
  • .Net

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;