Full nameNhật Trương
Trương Văn Quốc Nhật (in Vietnamese)
DiplomaLecturer - Master of Science (MSc)
Emailtvqnhat@gmail.com
Address169 Hùng Vương, Huế, Việt Nam
DepartmentComputer Science