Full nameBình Nguyễn
Nguyễn Đăng Bình (in Vietnamese)
DiplomaLecturer - Doctor of Philosophy (PhD)
Emailnguyendangbinh@gmail.com
Phone0912468119
AddressKhoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học, số 77 đường Nguyễn Huệ, Thành Phố Huế
DepartmentComputer Science