Đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2016

Nhà trường sao gửi lịch xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của HĐ chức danh Giáo sư Nhà nước năm 2016 và đề nghị phổ biến rông rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét tuyển này đăng ký.

Danh sách ứng viên lập và gửi về phòng KHCN - HTQT trước ngày 09/03/2016

Mọi chi tiết  có thể xem tại http://hdcdgsnn.gov.vn/