Quy định mức hỗ trợ biên soạn và nghiệm thu giao trình

Ngày 12/05/2016, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 136/QĐ-ĐHKH quy định mức hỗ trợ kinh phí biên soạn, nghiệm thu giáo trình. Cụ thể như sau:

1. Mức hỗ này được tính cho các giáo trình được nghiệm thu và xuất bản từ năm 2015-2016 trở đi

2. Mức hỗ trợ là 50.000đồng/trang, số trang được xác định theo thực tế nhưng không vượt quá 150 trang đối với giáo trình các học phần 2 tín chỉ và 200 trang đối với giáo trình các học phần 3 tín chỉ. Kinh phí nghiệm thu là 2.500.000đồng / 1 giáo trình

3. Tác giả tạm ứng 50% kinh phí sau khi giáo trình được nghiệm thu và 50% còn lại sau được thanh toán sau khi giáo trình được xuất bản và nộp đủ 30 cuốn (đối với giáo trình đại học), 20 cuốn (đối với giao trình sau đại học) cho Trung tâm Thông tin Thư viện.