Seminar giáo trình đại học

Hiệu trưởng gửi thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức về việc tổ chức seminar giáo trình đại học. Theo đó, các tác giả biên soạn tổ chức seminar giáo trình trước khi nghiệm thu. Thành phần tham dự seminar gồm các giảng viên của bộ môn phụ trách học phần và các giảng viên có tham gia giảng dạy học phần đó.

Mẫu biên bản seminar có tại địa chỉ: http://husc.edu.vn/downloads.php?cat_id=145  

Nội dung công văn đính kèm