Tỉnh Thừa Thiên Huế xét tặng Kỷ niệm chương "Khoa học & Công nghệ"

Theo công văn của Tỉnh TT Huế về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ". Nhà trường sao gửi các đơn vị để thông báo cho cán bộ làm hồ sơ đăng ký và gửi về Phòng KHCN - HTQT trước ngày 18/04/2016

Nội dung công văn được đính kèm theo thông báo này