Thống kê Công trình NCKH từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2015

Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị nộp các minh chứng về NCKH (giai đoạn từ 09/2010 đến 06/2015) bao gồm:

- Các bài báo đăng ở tạp chí nước ngoài, tạp chí chuyên ngành, tạp chí trung ương và địa phương. Minh chứng là bản sao trang bìa, trang mục lục và trang đầu bài báo;

- Các báo cáo tham gia hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế. Minh chứng là bản sao trang bìa của kỷ yếu, trang mục lục, toàn văn báo cáo;

- Các dự án, đề tài, hợp đồng NCKH thuộc quản lý của trường. Minh chứng là bản sao hợp đồng;

- Các sách đã xuất bản. Minh chứng là bản sao  trang bìa và mục lục.

Các biểu mẫu thống kê có tại địa chỉ http://husc.edu.vn/downloads.php?cat_id=154 

Các đơn vị tập hợp gửi về trường đến hết ngày 06/04/2016.