Phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên K38 làm Khoá luận tốt nghiệp

Gửi các bạn sinh viên K38 đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp,

Dưới đây là danh sách phân công hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp, các bạn nhanh chóng liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận và thực hiện đề tài. Theo quy định của nhà trường, thời gian thực hiện khoá luận là từ ngày 29/1/2018 đến ngày 12/5/2018.

./.