Danh sách sinh viên K38 làm Khoá luận tốt nghiệp

Ngày 17/1/2018, trên cơ sở đăng ký làm Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên K38 và kết quả học tập được cung cấp từ Phòng Đào tạo Đại học của Nhà trường, Khoa Công nghệ đã tiến hành họp xét điều kiện làm Khoá luận tốt nghiệp.

Kết quả, các bạn có tên sau đây đủ điều kiện để làm Khoá luận tốt nghiệp:

Danh sách giáo viên hướng dẫn sẽ được phê duyệt và công bố vào ngày 22/1/2018./.