Thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 6,7,8,9,10,11,12 năm 2022 cho sinh viên chính quy

Nhà trường thông báo để sinh viên nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 7-12/2022 như sau:

 

STT Đối tượng Hồ sơ phải nộp
1

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa

- Đơn xin trợ cấp xã hộ (theo mẫu)i;

- Giấy chứng tử của Cha và mẹ hoặc giấy xác nhân của UBND cấp xã, phường;

Giấy khai sinh.

2

Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế

- Đơn xin trợ cấp xã hội(theo mẫu);

- Giấy giám định y khoa;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh kinh tế khó khăn của địa phương.

3 Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú 3 năm trở lên tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 

- Đơn xin trợ cấp xã hội;

- Giấy khai sinh;

- Hộ khẩu gia đình.

4 Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập trong năm 2022

- Đơn xin trợ cấp xã hội(theo mẫu);

- Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo năm 2021/2022 (theo mẫu)

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng ĐTĐH&CTSV (Cô Thanh Hải)

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2022

Mẫu đơn: https://bit.ly/MAUDON-TCXH-HUSC 

Lưu ý:

Sinh viên không cần nộp hồ sơ nếu thuộc đối tượng đã được nhận kinh phí trợ cấp xã hội từ tháng 01-06/2022

Sinh viên mới phát sinh các điều kiện thuộc các đối tượng trợ cấp trên.

 

Trích thông báo số 860/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học