Bổ sung sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 của sinh viên thuộc đối tượng dân tộc thiểu số, tàn tật và các đối tượng miễn giảm, trợ cấp xã hội khác

Để kịp thời triển khai miễn, giảm học phí và cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, Hiệu trưởng thông báo đến sinh viên các nội dung sau:

Sinh viên thuộc đối tượng tàn tật – nghèo hoặc tàn tật – cận nghèo, dân tộc – nghèo hoặc dân tộc – cận nghèo đã được miễn hộc phí trong học kỳ I năm học 2020-2021, tiến hành bổ sung minh chứng hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2021.

Sinh viên là người đồng bảo thiểu số hoặc tàn tật nhưng gia đình mới được đưa vào diện hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2021, tiến hành bổ sung số hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2021

Sinh viên dân tộc Kinh có hộ nghèo năm 2021.

Sinh viên mới được hưởng các đối tượng miễn, giảm… theo quy định.

Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/3/2021

Địa điểm nộp bổ sung hồ sơ: Cô Lê  Thị Bích Trâm – phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên.