Bổ sung hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể sinh viên được biết việc bổ sung hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 của sinh viên là người dân tộc ít người, tàn tật và các đối tượng miễn, giảm, trợ cấp xã hội khác

Đối tượng: Sinh viên thuộc đối tượng tàn tật- nghèo hoặc tàn tật-cận nghèo, dân tộc-nghèo hoặc dân tộc-cận nghèo đã được miễn học phí trong học kỳ I năm học 2019-2020, tiến hành bổ sung sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2020.

Sinh viên là người dân tộc ít người hoặc tàn tật nhưng gia đình mời được đưa vào diện hộ nghèo howajc cận nghèo năm 2020.

Sinh viên dân tộc Kinh có hộ nghèo năm 2020

Sinh viên mới được hưởng các đối tượng miễn, giảm…theo quy định.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/3/2020.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng CTHSSV (dãy nhà E).