Bổ sung hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội

Để kịp thời triển khai trợ cấp xã hội bổ sung cho đối tượng sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc đối tượng được trợ cấp xã hội được biết:

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập trong năm 2019 nộp các hồ sơ sau:

Đơn xin trợ cấp xã hội (theo mẫu)

Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo năm 2019 (theo mẫu)

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/01/2020

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Lưu ý: Sinh viên đã hưởng trợ cấp xã hội thuộc đối tượng dân tộc thiểu số vùng cao và sinh viên là con mồ côi cả bố và mẹ trong  năm 2019 không cần bổ sung

 

https://www.dropbox.com/s/9mk92q5tsvne0df/HO%20SO%20TRO%20CAP%20XA%20HOI%202019.docx?dl=0