Về việc triển khai công tác rọc phách, chấm thi, nhập điểm và phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về công tác Khảo thí, Hiệu trưởng thông báo và quy định trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác rọc phách, chấm thi, nhập điểm và phúc khảo bài thi kết thúc học phần bậc đai học hệ chính quy từ năm học 2016-2017 đối với các học phần thi tự luận do Khoa CNTT quản lý chuyên môn như sau:

Đối với khoa chuyên môn:

  • Sau khi học phần được tổ chức thi 02 ngày, trợ lý giáo vụ (TLGV) đến phòng KT ĐBCLGD nhận bài thi (đã cắt phách), đề thi, đáp án và biên bản chấm thi.
  • Trưởng khoa phân công cán bộ và tổ chức chấm thi theo quy chế học vụ
  • Cán bộ chấm thi (CBCT) ghi điểm thi bằng số và bằng chữ vào biên bản chấm thi (Mẫu 01 CT)
  • TLGV kiểm tra, đối chiếu điểm thi giữa bài thi và biên bản chấm thi
  • Chậm nhất 08 ngày sau khi học phần được tổ chức thi, TLGV nộp biên bản chấm thi (bản gốc) cho Phòng KT ĐBCLGD. Biên bản chấm thi phải có đủ chữ ký của Trưởng Khoa, TLGGV, CBCT1, CBCT2
  • Các khoa tiến hành lưu trữ biên bản chấm thi (bản sao), bài thi, đề thi, đáp án theo quy định của Quy chế học vụ.

Việc phúc khảo bài thi:

Sau khi công bố điểm thi, trong thời hạn 15 ngày, Phòng KT ĐBCLGD sẽ nhận đơn yêu cầu phúc khảo bài thi học phần do Khoa CNTT, Toán, LLCT quản lý chuyên môn.

Các khoa lập hội đồng và tổ chức chấm phúc khảo bài thi. Gửi bảng tổng hợp kết quả chấm phúc khảo, kể cả những bài thi không thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo và biên bản phúc khảo của từng bài thi cho Phòng KT ĐBCLGD chậm nhất 06 ngày kêt từ khi nhận được danh sách đề nghị phúc khảo.

Phòng KT DDBCLGD sẽ thông báo kết quả phúc khảo lên website chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận đơn phúc khảo.

Trích thông báo số 309/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học