IFIP-TC8 Trường Hè về lĩnh vực Hệ thống thông tin, 8-10/4/2015

Trường Hè về lĩnh vực Hệ thống thông tin, gọi là IFIP (International Federation for Information Processing) - TC8 Summer School.

- Thời gian: trong 3 ngày: 8-10/4/2015 

- Đối tượng: dành cho các học viên cao học và các NCS, tại Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế.

- Lệ phí: 150.000đ/người (phục vụ tea break trong 3 ngày)

- Thông tin liên hệ đăng ký: TS. Đặng Thanh Chương,  Email: dtchuong@gmail.comĐT: 0905 230 375