Tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015

Về việc tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015, Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ trì đề tài như sau:

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015 được công bố trên trang web của Đại học Huế tại địa chỉ:

http://hueuni.edu.vn/portal/index.php/vi/tintuc/detail/tintuc_khcn_tin/tintuc_khcn_tin/3701

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, đề nghị viết bản Thuyết minh để tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài. Thuyết minh đề tài được viết trực tiếp trên chương trình “Quản lý đề tài khoa học” tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn  (cá nhân đăng nhập vào chương trình để xem hướng dẫn cách viết thuyết minh đề tài). Thời hạn viết thuyết mình từ ngày 16/4/2014-09/5/2014.

Năng lực khoa học, kinh nghiệm và thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài của cá nhân phải được thể hiện trên cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ của Đại học Huế.

Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn và giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn cho từng đề tài.

Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn của Đại học Huế, các đơn vị tổ chức họp Hội đồng trong khoảng thời gian từ 16/5/2014-06/6/2014.

Trích công văn số 352/ĐHH-KHCN

của Đại học Huế

Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [23/04/2014 16:52]