Nghiêm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Vào lúc 15g00 ngày 25/3/2022, Hội đồng khoa học sẽ họp nghiệm thu cho đề tài NCKH cấp ĐHH do TS. Đặng Thanh Chương thực hiện. 

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp đánh giá hiệu quả các mô hình hệ thống dịch vụ dựa trên lý thuyết hàng đợi.

Hình thức: Online.