Học bổng Đại học

 • Thông báo tuyển bổ sung hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng VietSeeds năm học 2019 - 2020

  Đại học Huế phối hợp với Quỹ học bổng VietSeeds thông báo về việc xét bổ sung học bổng VietSeeds năm học 2019-2020.

 • Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm 2016

  Học bổng Nguyễn Trường Tộ áp dụng cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, khó khăn về kinh tế, học lực Khá trở lên. Năm học 2016-2017, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin có 02 suất học bổng.

 • Đăng ký giải thưởng Kova lần thứ 14

  Thực hiện theo thông báo của Ủy ban giải thưởng Kova về việc tham gia đăng ký xét tặng giải thưởng Kova lần thứ 14, nhà trường thông báo đến các đơn vị biết về học bổng này.

 • Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm 2015

  Học bổng Nguyễn Trường Tộ áp dụng cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, khó khăn về kinh tế, học lực Trung bình trở lên. Năm học 2015-2016, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin có 02 suất học bổng.

 • Học bổng Vallet năm 2015

  Theo công văn số 285/ĐHKH-CTHSSV ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Trường Đại học Khoa học về việc giới thiệu sinh viên đề nghị cấp học bổng Vallet năm 2015, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết thông tin về việc cấp học bổng này.

 • Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm 2014

  Học bổng Nguyễn Trường Tộ áp dụng cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo, khó khăn về kinh tế, học lực khá trở lên. Năm học 2014-2015, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin có 01 suất học bổng.

 • Học bổng Vallet năm 2014

  Theo công văn số 222/ĐHKH-ĐTĐH-CTSV ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học về việc giới thiệu sinh viên đề nghị cấp học bổng Vallet năm 2014, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa được biết thông tin về việc cấp học bổng này.

 • Đăng ký giải thưởng KOVA lần thứ 12

 • Danh sách trúng tuyển vào vòng phỏng vấn học bổng VIETHOPE 2013

  Danh sách sinh viên tham dự sơ tuyển học bổng VIETHOPE 2013 của Khoa Công nghệ Thông tin.

 • Thông tin về chương trình học bổng GE Foundation-Leaders 2014

  Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên các Trường trực thuộc Đại học Huế Chương trình học bổng thường niên GE Foundation-Leaders 2014.