Bổ sung bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học để xét tốt nghiệp

Theo như đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên các khóa gửi về Khoa, hiện nay phòng Công tác Học sinh sinh viên phản hồi thì các sinh viên có tên dưới đây chưa nộp bằng Tốt nghiệp THPT cho phòng CTHSSV:

1. Nguyễn Văn Tân

2. Nguyễn Công Bảo An

3. Lê Ngọc Thủy

Giáo vụ Khoa đã tiến hành liên lạc với các sinh viên có tên trên, tuy nhiên không liên lạc được với hai sinh viên An và Thủy. Đề nghị hai bạn mang bản photo bằng tốt nghiệp THPT (có bản chính để đối chiếu) đến nộp tại phòng CTHSSV gấp (gặp cô Hải). Nếu không bổ sung hồ sơ sẽ bị hoãn xét tốt nghiệp, Khoa Công nghệ Thông tin hoàn toàn không chịu trách nhiệm về vấn đề này.