Kế hoạch tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 3, năm 2015

Thông tin cần lưu ý: - Nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp về khoa trước ngày 05/10/2015. - Xét cấp Khoa/Bộ môn: 06/10/2015 - Xét cấp Trường: 12/10/2015 - Nộp lệ phí tốt nghiệp: 60.000 đồng/01 sinh viên tại Phòng Kế hoạch tài chính – Cơ sở vật chất, hạn cuối ngày 08/10/2015.

Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp đợt 3, năm 2015 gồm những nội dung sau:

1. Thời gian xét tốt nghiệp:

- Cấp Khoa/Bộ môn:    06/10/2015

- Cấp Trường:                  12/10/2015

- Nộp lệ phí tốt nghiệp: 60.000 đồng/01 sinh viên tại Phòng Kế hoạch tài chính – Cơ sở vật chất, hạn cuối ngày 08/10/2015.

2. Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp:

- Sinh viên nộp các giấy tờ sau tại Khoa/Bộ môn quản lý ngành đào tạo trước ngày 05/10/2015:

  • đơn xin xét tốt nghiệp theo mẫu
  • bản phô tô các chứng chỉ và bản chính để đối chiếu.
  • bảng kết quả học tập đối chiếu theo chương trình đào tạo được in từ trang web tín chỉ của mình.

Sinh viên nhớ cung cấp kèm số điện thoại liên lạc của mình để Khoa có thể liên lạc khi cần.
Sau khi nộp đơn, sinh viên theo dõi các thông tin liên quan về việc xét tốt nghiệp tại website của khoa hoặc trên Website Trang thông tin đào tạo tín chỉ của Trường;

- Phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) chịu trách nhiệm cung cấp kết quả học tập toàn khóa và bảng tổng hợp các chứng chỉ điều kiện của sinh viên cho các Khoa/Bộ môn;

- Khoa/Bộ môn thành lập Hội đồng và xét tốt nghiệp, làm văn bản đề nghị Nhà trường công nhận những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp kèm theo danh sách sinh viên được đề nghị, bản mềm danh sách (gửi qua hệ thống thông tin lãnh đạo, tài khoản chuyên viên Trương Thị Ty) và biên bản họp hội đồng gửi về Trường (qua Phòng ĐTĐH) hạn cuối ngày 08/10/2015.

- Phòng ĐTĐH phối hợp với phòng Công tác HSSV rà soát điều kiện tốt nghiệp của sinh viên, phản hồi kết quả về Khoa/Bộ môn quản lý, thông báo cho sinh viên biết trên Website Trang thông tin đào tạo tín chỉ của Trường và chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng cấp Trường xét duyệt.

- Hội đồng cấp Trường họp xét tốt nghiệp cho sinh viên. Hiệu trưởng căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp cấp Trường, ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

- Căn cứ Quyết định công nhận tốt nghiệp, các phòng chức năng lập danh sách sinh viên nợ các khoản thu, giáo trình, tài liệu,… gửi về Phòng ĐTĐH để hoãn phát bằng.