Bảng điểm dùng để xét chuyên ngành cho sinh viên K36

Gửi các bạn sinh viên K36.

Dưới đây là bảng điểm của các học phần Ngôn ngữ Lập trình bậc cao, Thiết kế Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán, Nguyên lý Hệ điều hành cùng với tổng điểm dùng để xét chuyên ngành:

  • Chuyên ngành KHMT xét tổng điểm các môn Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Thiết kế cơ sở dữ liệu.
  • Chuyên ngành  CNPM xét tổng điểm các môn Ngôn ngữ lập trình bậc cao, Cấu trúc dữ liệu & thuật toán và Thiết kế cơ sở dữ liệu.
  • Chuyên ngành  Mạng&TT xét tổng điểm các môn Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Nguyên lý hệ điều hành.

Các bạn kiểm tra, nếu có sai sót (sai sót về điểm số, không có tên trong danh sách, ...) vui lòng phản hồi về địa chỉ nvtrung@gmail.com trước ngày thứ hai (ngày 27/4/2015) để Khoa xét chuyên ngành theo quy định.

Nội dung phản ánh sai sót cần ghi rõ:

- Mã sinh viên, Họ tên.

- Học phần có điểm sai: ....

- Điểm đúng phải là .... (thi vào học kỳ X, năm học Y)