Phổ biến công tác đăng ký chuyên ngành cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin

Vào lúc 17g00 ngày 24/4/2015, BCN Khoa Công nghệ Thông tin sẽ gặp mặt sinh viên K36 để phổ biến công tác đăng ký chuyên ngành.

Địa điểm: Hội trường A1

Tiêu chí xét đăng ký chuyên ngành cụ thể như sau:

Chuyên ngành KHMT xét điểm các môn: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Thiết kế cơ sở dữ liệu.

Chuyên ngành  CNPM xét điểm các môn: Ngôn ngữ lập trình bậc cao, Cấu trúc dữ liệu & thuật toán và Thiết kế cơ sở dữ liệu.

Chuyên ngành  Mạng&TT xét điểm các môn: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Nguyên lý hệ điều hành.