Tổ chức học kỳ 3 môn học GDQP-AN năm học 2014-2015

Trung tâm GDQP Huế tổ chức học kỳ 3 các học phần môn học GDQP - AN cho sinh viên các Trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc Đại học Huế.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 13/4-26/6/2015 trong giờ hành chính (ĐT liên hệ: 054.3861.778).

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng chưa hoàn thành môn học GDQP-AN.

Địa điểm: Sinh viên về đăng lý và học tại Trung tâm GDQP Huế, 161 Nguyễn Khoa Văn, Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

Thời gian học:

  • Sinh viên học cả chương trình: Từ ngày 06/7-26/7/2015.
  • Sinh viên học một học phần: Từ ngày 6/7-11/7/2015.

 

Trích Thông báo số 36/TB-GDQP

của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Huế