Cấp chứng chỉ GDTC khóa tuyển sinh 2012

Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2014-2015, Khoa GDTC sẽ xét cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Khóa tuyển sinh năm 2012 của các Trường Đại học thành viên và các Khoa trực thuộc Đại học Huế, Khoa GDTC đề nghị sinh năm các thông tín sau:

Đối với sinh viên đã hoàn thành 5 học phần (xem điểm tổng hợp tại website của Khoa GDTC) - nếu có sai sót gì về điểm hoặc thiếu thông tin cá nhân (ngày sinh, nơi sinh) yêu cầu sinh viên liên hệ với tổ ĐT-KHHTQT Khoa GDTC để điều chỉnh.

Thời gian: Từ 05/4-24/4/2015.

Quá thời hạn trên sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Sinh viên muốn biết thông tin chi tiết, liên hệ với tổ ĐT-KHHTQT (ĐT: 054.3821212) hoặc vào website: www.khoagttc.hueuuni.edu.vn