Xét và công nhật tốt nghiệp đợt 3 năm 2016

Căn cứ Kế hoạch tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 của Nhà trường, Khoa thông báo cho các sinh viên:

I. THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP

1. Thời gian:

  • Cấp Khoa:      06/10/2016;
  • Cấp Trường:   12/10/2016.

2. Điều kiện sinh viên được xét tốt nghiệp:

Sinh viên làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu), nộp tại Khoa/Bộ môn quản lý sinh viên, hạn cuối ngày 03/10/2016, kèm theo:

  • Bảng đối chiếu kết quả tích luỹ học phần trong chương trình đào tạo;
  • Bản photo (không cần công chứng) các chứng chỉ GDTC, GDQP và bản chính để đối chiếu;
  • Điểm trung bình chung tích luỹ (sinh viên tự tính theo kết quả tích luỹ học phần)

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA SINH VIÊN

  • Sinh viên kiểm tra, đối chiếu kết quả học tập với chương trình đào tạo trên Website: Vào mục TRA CỨU – THỐNG KÊ → KẾT QUẢ HỌC TẬP → Đối chiếu kết quả học tập với chương trình đào tạo để biết được các học phần đã tích lũy thừa.
  • Sinh viên kiểm tra để bảo đảm điểm trung bình chung tích luỹ >= 2.0.
  • Nộp lệ phí tốt nghiệp: 60.000 đồng/01 sinh viên tại Phòng Kế hoạch tài chính – Cơ sở vật chất, hạn cuối ngày 08/10/2016.

Sinh viên phải nộp đơn hủy tích lũy học phần đã tích lũy thừa, hoặc chuyển đổi kết quả học phần tích luỹ (theo mẫu) tại Phòng Đào tạo Đại học (gặp chuyên viên Trương Thị Ty), hạn cuối vào ngày 03/10/2016 để đảm bảo cho việc tính toán điểm trung bình chung tích lũy của khóa học, đánh giá xếp hạng tốt nghiệp được chính xác và công bằng. Nếu sinh viên không làm đơn, Phòng Đào tạo Đại học sẽ thực hiện hủy tích lũy điểm bị thừa theo nguyên tắc hủy điểm tích lũy thấp nhất trong khối kiến thức có tích lũy thừa tín chỉ.

Trong thời gian xét tốt nghiệp giữa cấp Khoa và cấp Trường, sinh viên cần cập nhật thông tin kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp tại văn phòng Khoa/Bộ môn hoặc trang thông tin đào tạo tín chỉ của Trường, phản hồi các sai sót (nếu có) để điều chỉnh kịp thời.

Chỉnh sửa lần cuối bởi htmthy [03/10/2016 09:18]