Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp

Phòng Công tác Học sinh sinh viên đề nghị các sinh viên có tên dưới đây nộp gấp bằng Tốt nghiệp THPT cho phòng CTHSSV.

1. Trương Định

2. Vũ Đức Huy

3. Phạm Ngọc Thịnh

4. Võ Đình Tùng

Đề nghị các bạn mang bản photo bằng tốt nghiệp THPT (có bản chính để đối chiếu) đến nộp tại phòng CTHSSV gấp (gặp cô Hải). Nếu không bổ sung hồ sơ sẽ bị hoãn xét tốt nghiệp, Khoa Công nghệ Thông tin hoàn toàn không chịu trách nhiệm về vấn đề này.