Xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2016

Căn cứ Kế hoạch công tác tốt nghiệp năm học 2015 - 2016 của Nhà trường, Khoa thông báo cho các sinh viên biết việc tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2, năm 2016 như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP

1. Thời gian:

 • Cấp Khoa:      Từ 26/5/2016 đến 30/5/2016;
 • Cấp Trường:   10/6/2016.

2. Điều kiện sinh viên được xét tốt nghiệp:

2.1. Sinh viên chính khóa 36

Sinh viên hội đủ các điều kiện sau đây đương nhiên được xét công nhận tốt nghiệp (không phải nộp đơn xin xét tốt nghiệp):

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo của ngành học;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;
 • Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
 • Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

* Sinh viên chưa muốn xét tốt nghiệp theo chính khóa của mình vì đang còn cải thiện điểm, phải làm đơn xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) và nộp tại Khoa quản lý sinh viên.

2.2. Sinh viên các khóa còn lại (tốt nghiệp sớm hoặc muộn) phải làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu), nộp tại Khoa/Bộ môn quản lý sinh viên, hạn cuối ngày 23/5/2016.

Sinh viên các khoá còn lại, khi nộp đơn xin xét tốt nghiệp về khoa, cần kèm theo:

 • Bảng đối chiếu kết quả tích luỹ học phần trong chương trình đào tạo;
 • Bản photo (không cần công chứng) các chứng chỉ GDTC, GDQP;
 • Điểm trung bình chung tích luỹ (sinh viên tự tính theo kết quả tích luỹ học phần)

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA SINH VIÊN

 • Nộp lệ phí tốt nghiệp: 60.000 đồng/01 sinh viên tại Phòng Kế hoạch tài chính – Cơ sở vật chất, hạn cuối ngày 29/5/2016.
 • Sinh viên kiểm tra, đối chiếu kết quả học tập với chương trình đào tạo trên Website: Vào mục TRA CỨU – THỐNG KÊ → KẾT QUẢ HỌC TẬP → Đối chiếu kết quả học tập với chương trình đào tạo để biết được các học phần đã tích lũy thừa.

Sinh viên phải nộp đơn hủy tích lũy học phần đã tích lũy thừa (theo mẫu) tại Phòng Đào tạo Đại học (gặp chuyên viên Trương Thị Ty), hạn cuối vào ngày 23/5/2016 để đảm bảo cho việc tính toán điểm trung bình chung tích lũy của khóa học, đánh giá xếp hạng tốt nghiệp được chính xác và công bằng. Nếu sinh viên không làm đơn, Phòng Đào tạo Đại học sẽ thực hiện hủy tích lũy điểm bị thừa theo nguyên tắc hủy điểm tích lũy thấp nhất trong khối kiến thức có tích lũy thừa tín chỉ.

Trong thời gian xét tốt nghiệp giữa cấp Khoa và cấp Trường, sinh viên cần cập nhật thông tin kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp tại văn phòng Khoa/Bộ môn hoặc trang thông tin đào tạo tín chỉ của Trường, phản hồi các sai sót (nếu có) để điều chỉnh kịp thời.