Phúc khảo bài thi - Học kỳ I năm học 2015-2016

Khoa Công nghệ Thông tin đã nhận được đơn phúc khảo bài thi trong học kỳ I năm học 2015-2016. Kết quả như sau (cập nhật ngày 8/3/2016):

STT Họ tên SV Học phần Phòng thi Ngày nộp Điểm cũ Kết quả Ghi chú
1 Hồ Ngọc Thăng Đồ hoạ máy tính   20/1 2.3 Không đổi  
2 Lê Cảnh Dương Đồ hoạ máy tính B2.09 01/1 0.8 Không đổi  
3 Phan Thanh Nghĩa  Tin học đại cương  H2.10 08/1   Không đổi  
4 Nguyễn Hồng Quân Tin học đại cương H2.10 08/1 3.8 Không đổi  
5 Nguyễn Hữu Dũng Thiết kế CSDL E3.02 21/1 4 Không đổi  
6 Nguyễn Văn Trường Long Lập trình hướng đối tượng H1.07 06/1 7 Không đổi  
7 Phan Hiệp Lập trình hướng đối tượng H1.01 13/1 6 Không đổi  
8 Lê Quang Ngọc Đức Lý thuyết mật mã H1.01 31/12 7 Không đổi  
9 Phan Hiệp Cấu trúc dữ liệu và thuật toán H2.04 13/1 6 Không đổi  
10 Nguyễn Thị Trang Kiểm định phần mềm   11/1 1 Không đổi  
11 Trần Ngọc Dự Cấu trúc dữ liệu và thuật toán H2.01 06/1 6 Không đổi  
12 Hoàng Quốc Hà Cấu trúc dữ liệu và thuật toán H2.01 07/1 2 Không đổi  
13 Nguyễn Vĩ Thành Long Cấu trúc dữ liệu và thuật toán H2.02 06/1 5 Không đổi  
14 Nguyễn Hữu Nhân Cấu trúc dữ liệu và thuật toán H2.07 13/1 4 Không đổi  
15 Châu Khắc Cường Kỹ thuật vi xử lý   30/12 2.5 Không đổi  
16 Nguyễn Hữu Anh Đồ hoạ máy tính B2.10 13/1 2.3 Không đổi  
17 Nguyễn Viết Vũ Lộc Đồ hoạ máy tính B2.10 14/1 0.8 Không đổi  
18 Hồ Thanh Hiếu Đồ hoạ máy tính B2.10 13/1 1.8 Không đổi  
19 Lê Văn Tùng Đồ hoạ máy tính B2.10 13/1 1.8 Không đổi  
20 Trương Gia Thiện Đồ hoạ máy tính B2.10 13/1 2 Không đổi  
21 Nguyễn Nhật Trường Đồ hoạ máy tính B2.10 14/1 1.8 Không đổi  
22 Trần Thảo Uyên Ly Tin học đại cương H2.10 08/1 6.3 Không đổi  
23 Dương Đỗ Nhật Công Thiết kế CSDL E3.02 12/1 5.5 6.5 Cộng nhầm điểm
24 Trần Ngọc Thạch Hệ chuyên gia H4.03 20/1 8 8.5 Cộng nhầm điểm
25 Nguyễn Hữu Thái Toán rời rạc H2.02 17/2 2.5  7.5 Vào nhầm phách
26 Cao Văn Bính Toán rời rạc H1.08 30/1 2  Không đổi  
27 Nguyễn Thanh Đức Toán rời rạc H1.08 30/1 0  Không đổi  
28 Trần Văn Sang Toán rời rạc H2.02 29/1 2.5  6  Vào nhầm phách
29 Lê Quang Thạch Toán rời rạc H2.02 29/1 1  Không đổi  
30 Nguyễn Duy Nhật Toán rời rạc H1.09 30/1 1.5  Không đổi  
31 Hoàng Thị Ngọc Thanh Toán rời rạc H1.09 15/2 2.5  Không đổi  
32 Hoàng Trọng Phước Thiết kế CSDL E3.02 26/1 0  Không đổi  
33 Nguyễn Thị Thục Vi Toán rời rạc H2.02 28/1 1.5  7.5 Vào nhầm phách  
34 Lê Phước Toán rời rạc H1.09 28/1 2  Không đổi  
35 Nguyễn Thị Hoài Phương Toán rời rạc H1.09 18/2 5  Không đổi  
36  Trần Thị Thu Hiền  Tin học đại cương N9 H3.03 28/1 1.8  Không đổi  
 37 Trần Văn Đạt  Tin học đại cương N9 H3.03 23/2 1.8  Không đổi  
 38  Nguyễn Thị Thuý Nga  Tin học đại cương N9 H3.08  23/2 2  Không đổi  
 39  Trương Quang Phú  Tin học đại cương N9 H3.08 23/2 1.8  Không đổi  
 40  Lê Thị Kim Oanh  Tin học đại cương N9 H3.08 26/2  2 Không đổi  
 41  Hoàng Em Vũ  Tin học đại cương N11 H1.08 23/2 1.5  Không đổi  
 42  Nguyễn Phước Phước Ninh  Tin học đại cương N11 H1.09 23/2  2.5  Không đổi  
 43  Thái Thị Nhung  Toán rời rạc - N2 H1.09 24/2  5.5  Không đổi  
 44  Nguyễn Thị Hoài Phương  Toán rời rạc - N2 H1.09  29/1  5  Không đổi  
 45  Lê Minh Phú  Toán rời rạc - N1 H2.02  2/3  1.5  Không đổi  
 46  Võ Văn Nhân  Tin học đại cương N17 H2.02  2/3  7  Không đổi  
 47  Phan Cảnh Đạt  Nhập môn CSDL - N3 H3.03  4/3  5  Không đổi  
48  Nguyễn Văn Bảo Thắng Tin học Đại cương     0 5 Không ghi mã đề thi