Danh sách sinh viên K36 làm Khoá luận tốt nghiệp

Theo đơn đăng ký làm Khoá luận tốt nghiệp (KLTN) của sinh viên, Khoa Công nghệ Thông tin và Phòng Đào tạo Đại học đã tiến hành xét duyệt. Điều kiện xét duyệt gồm:

  • Tại thời điểm xét, sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ đã quy định trong chương trình đào tạo của ngành học (không tính điểm thực tập tốt nghiệp);
  • Điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 2.5 trở lên;
  • Tỷ lệ chọn sinh viên làm KLTN tối đa là 35% cho mỗi ngành học.

Danh sách sinh viên được làm KLTN và giáo viên hướng dẫn như sau:

 

Thời gian thực hiện KLTN là 12 tuần (từ 15/2 đến 8/5/2016). Các sinh viên làm KLTN nhanh chóng liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận và thực hiện đề tài.

 ./.