Đăng ký làm Khoá luận Tốt nghiệp

Tiếp nhận đăng ký làm Khoá luận Tốt nghiệp cho sinh viên K36

Gửi sinh viên khoá K36,

Theo quy chế đào tạo tạo Đại học của nhà trường, khoá K36 ngành Công nghệ Thông tin sẽ có thể có tối đa 42 sinh viên được làm Khoá luận Tốt nghiệp,

Các bạn sinh viên có đủ điều kiện (điểm trung bình chung tích luỹ đến thời điểm hiện tại >= 2.5) và có nguyện vọng làm Khoá luận Tốt nghiệp vui lòng gửi đơn đăng ký theo mẫu về Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin trước ngày 18/01/2016 để Khoa xét duyệt và lập danh sách đề nghị lên Nhà trường.