Thi tốt nghiệp lần thứ hai năm học 2011-2012

Trường Đại học Khoa học tổ chức thi tốt nghiệp lần hai cho sinh viên đào tạo theo hệ Niên chế.

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013, Nhà trường thông báo về việc tổ chức thi Tốt nghiệp lần thứ 2 năm học 2011-2012 như sau:

1. Thời gian và môn thi:

STT Môn thi Thời gian
1 Chủ nghĩa Xã hội Khoa học 13h30 ngày 30.10.2012
2 Môn cơ sở 07h00 ngày 31.10.2012
3 Môn Chuyên ngành 13h30 ngày 31.10.2012

2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học.

3. Thủ tục đăng ký dự thi:

Sinh viên liên hệ tại Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên của Trường trước ngày 26.10.2012 để:

  • Làm đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp
  • Nộp 100.000đ/1 môn thi

Trích Thông báo số 577/TB-ĐHKH-ĐT

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học