Xét và công nhận tốt nghiệp Đợt 2

Trường Đại học Khoa học tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên.

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-ĐHKH-ĐTĐH số 162/QĐ-ĐHKH-ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế học vụ đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Nhà trường thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 như sau:

Thời gian xét tốt nghiệp đợt 2:

  • Cấp Khoa: 22.10.2012
  • Cấp Trường: 30.10.2012

Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp:

  • Phòng ĐTĐH-CTSV (quản lý phần mềm) chịu trách nhiệm cung cấp kết quả học tập toàn khóa và Bảng tập hợp các chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp của sinh viên cho các Khoa.
  • Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp (kèm theo bản photocopy các chứng chỉ) tại Khoa quản ký ngành đào tạo. Khoa tiến hành xét tốt nghiệp và đề nghị Trường công nhận những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Danh sách sinh viên gửi về (Trường qua Phòng ĐTĐH-CTSV) trước ngày 26.10.2012.

Trích công văn số 554/TB-ĐHKH-ĐTĐH

của Trường Đại học Khoa học