Giáo viên cố vấn học tập các lớp khóa K36 và chuyên ngành

Dựa theo chỉ tiêu và số lượng sinh viên năm thứ nhất của ngành CNTT năm học 2012-2013, khoa CNTT giới thiệu các giáo viên Cố vấn học tập cho các nhóm khóa K36 (năm thứ nhất) . Cụ thể như sau:

STT

 Giáo viên

Cố vấn học tập

1

Đoàn Thị Hồng Phước

Tin K36 A

2

Lê Mỹ Cảnh

Tin K36 B

3

Nguyễn Thị Bích Lộc

Tin K36 C

Để có thể theo dõi sâu sát và giúp đỡ sinh viên trong từng chuyên ngành, các sinh viên năm thứ 4 thuộc các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Công nghệ Phần mềm, Mạng và truyền thông sẽ có giáo viên cố vấn học tập theo chuyên ngành của mình. Cụ thể: 

STT

 Giáo viên

Cố vấn học tập

1

Trương Văn Quốc Nhật

Chuyên ngành Khoa học Máy Tính

2

Nguyễn Mậu Hân

Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

3

Võ Việt Dũng

Chuyên ngành Mạng và Truyền thông

Vậy Khoa Công nghệ Thông tin thông báo để sinh viên các lớp được biết.