Xem lại bài thi - Học kỳ III năm học 2011-2012

Sinh viên chỉ nộp đơn xem lại bài thi trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi trên trang tín chỉ. Sau thời hạn trên sinh viên vui lòng không nộp đơn xem lại bài thi.

Kể từ ngày 20.9.2012, Khoa Công nghệ Thông tin đã nhận được đơn xin xem lại bài thi trong học kỳ II (lần 2) và học kỳ III năm học 2011-2012. Kết quả như sau:

STT Họ và tên Môn thi Điểm thi Kết quả xem lại bài Lý do
1 Huỳnh Thị Hải Khánh Tin học đại cương 6.0 Không thay đổi  
2 Trần Tiến Quân(*) - 4.8 8.5 Nhầm phách
3 Đặng Văn Quốc(*) - 8.5 4.8 Nhầm phách
4 Trương Đình Ngọc - 5.5 Không thay đổi  
5 Phạm Văn Tình - 4.5 -  
6 Phạm Văn Tuấn - 6.8 -  
7 Trần Dũng Lý thuyết đồ họa 3.5 4.0  Chấm sót
8 Nguyễn Tuấn Minh - 6.0 Không thay đổi  
9 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Tin học đại cương 4.5 6.5  Cộng nhầm
10 Lê Thị Như Mai - 5.5 Không thay đổi  
11 Phan Thi Kiều Vân - 5.5 6.5 Nhầm barem điểm
12 Trương Thị Ngọc Thảo - 3.0 Không thay đổi  
13 Trần Thị Mỹ Hạnh Toán rời rạc 2.0 Không thay đổi  

Ghi chú: 

Hai bạn có  dấu (*) là do nhầm phách của hai bạn với nhau.