Điều chỉnh chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Theo quyết định số 165/QĐ-ĐHKH-ĐTĐH, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã đồng ý điểu chỉnh chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ dựa trên Tờ trình của Hội đồng Khoa học các Khoa: Công nghệ Thông tin, Vật lý, Sinh học và Xã hội học

Ngày 05.9.2012, Hiệu trưởng Trưởng Đại học Khoa học đã ký quyết định số 165/QĐ-ĐHKH-ĐTĐH về việc điều chỉnh chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Theo đó, chương trình đào tạo đại học và đề cương chi tiết các học phần của các ngành Công nghệ Thông tin, Vật lý học, Sinh học và Xã hội học. Ngành Công nghệ Thông tin sẽ có thay đổi như sau:

TT Tên học phần cũ Thay học phần mới TC Mã HP
  Khối kiến thức GDĐC Khối kiến thức cơ sở ngành    
1 Vật lý đại cương 1 Kỹ thuật lập trình 1 02 TIN1042
2 Vật lý đại cương 2 Kỹ thuật lập trình 2 03 TIN 1053

 

Việc điều chỉnh áp dụng kể từ năm học 2012 - 2013 (K36).