Kết quả xem lại bài thi đợt hè (Tháng 8.2012)

Khoa Công nghệ Thông tin đã nhận được đơn xin xem lại bài thi của sinh viên (trong thời gian nghỉ hè) nay tiến hành chấm lại, kết quả như sau:

STT Họ và tên Môn thi Điểm thi Kết quả xem lại bài
1 Châu Tuấn Anh Nguyên lý hệ điều hành 4.0 Không thay đổi
2 Trần Hữu Lạc - 4.0 -
3 Nguyễn ĐÌnh Hậu - 4.0 -
4 Nguyễn Trung Hiếu - 4.0 -
5 Nguyễn Phi Hùng Tin học đại cương 2.5 5.0
6 Hoàng Trọng Mai Kha - 5.5 Không thay đổi
7 Võ Phi Hoàng - 4.0 -