Tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp bổ sung (lần 2) của đợt 1 năm học 2011 - 2012

Sinh viên Khóa 32 chú ý thực hiện.

Theo thông báo số 295/TB-ĐHKH-ĐTĐH ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp bổ sung (lần 2) của Đợt 1 năm học 2011-2012 đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Nhà trường thông báo về việc xét tốt nghiệp bổ sung như sau:

1. Thời gian xét tốt nghiệp bổ sung của Đợt 1: 

  • Cấp Khoa: 07.8.2012
  • Cấp Trường: 10.8.2012

2. Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp:

  • Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên chịu trách nhiệm cung cấp kết quả học tập toàn khóa và Bảng tập hợp các chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp của sinh viên cho các Khoa.
  • Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp (kèm theo bản photocopy các chứng chỉ) tại Khoa quản ký ngành đào tạo, Khoa tiến hành xét tốt nghiệp bổ sung và đề nghị Trường công nhận những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Danh sách shinh viên gửi về Trường (qua phòng ĐTĐH - CTSV) trước ngày 09.8.2012.
  • Thường trực Hội đồng cấp Trường chịu trách nhiệm xét tốt nghiệp bổ sung, Phòng ĐTĐH-CTSV chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ tốt nghiệp và trình Hiệu trưởng ký đề nghị công nhận tốt nghiệp lên Giám đốc Đại học Huế ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

Trích Thông báo số 295/TB-ĐHKH-ĐTĐH
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học