Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ hè, năm học 2011-2012

Quy định về việc tổ chức dạy và thi kết thúc học phần các học kỳ hè

Theo công văn số 168/ĐHKH-KT-ĐBCLGD ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ hè, năm học 2011 - 2012, việc tổ chức thi kết thúc học phần hè sẽ được thực hiện như sau:

Phòng ĐTĐH - CTSV sắp xếp lịch thi, và gửi lịch thi cho các đơn vị liên quan, gửi danh sách sinh viên dự thi cho Phòng Khảo thí - ĐBCLGD.

Phòng Khảo thí - ĐBCLGD tiến hành khai thác ngân hàng đề thi; thu nhận đề thi (02 đề + 02 đáp án/HP) đối với các học phần chưa có ngân hàng đề thi, tiến hành in sao đề thi, phân công cán bộ coi thi, điều hành thi, thu bài thi và gửi về các khoa để tổ chức chấm điểm và nhập điểm.

Các khoa theo dõi kế hoạch giảng dạy của cán bộ Khoa để đốc thúc việc nộp đề thi về Phòng Khảo thí - ĐBCLGD theo đúng quy định trước ngày thi của học phần đó 07 ngày./.

Trích công văn số 168/ĐHKH-KT-ĐBCLGD
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học