Ban hành chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy tại Đại học Huế

Theo Quyết định số 1492/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 11 năm 2016, Đại học Huế đã ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy thuộc khóa tuyển sinh đại học năm 2013 của các trường đại học thành viên, Khoa trực thuộc, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đạt bậc 2/6 (A2). Những sinh viên trình độ đại học hệ chính quy từ khóa tuyển sinh đại học năm 2014 trở về sau phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên bậc 3/6 (B1).

Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên trình độ cao đẳng và sinh viên trình độ đại học hệ chính quy tốt nghiệp từ nay đến hết năm 2019 đạt bậc 2/6 (A2). Những sinh viên tốt nghiệp từ năm 2020 trở về sau phải dạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên bậc 3/6 (B1).

Đề nghị các bạn sinh viên chú ý!