Ban liên lạc cựu sinh viên, học viên cao học của Khoa CNTT

Danh sách ban cựu sinh viên, học viên cao học:

TT Họ tên Nơi làm việc Email ĐT
1 Lê Mạnh Hùng Viễn thông Thừa Thiên Huế manhhung@hue.vnn.vn 0913.493.363
2 Nguyễn Xuân Triều Trung tâm Datapost Đà Nẵng ngxtrieu@yahoo.com 0913.447.818
3 Nguyễn Phú Minh Trung tâm Huế ITC nguyenminh_huesp@yahoo.com 0932.579.111
4 Hồ Khắc Hưng Ngân hàng MHB hohung.vth@gmail.com 0122.855.8999
5 Phan Văn Cử Viễn thông Quảng Trị phanvcw@gmail.com 0913.485.063
6 Lê Phước Sơn Đại học Huế sonlp.bdt@gmail.com 0916.442.844

Mới nhất